How to Say "Shut Up" in Mandarin Chinese

Learn how to say "shut up" in Mandarin Chinese in this online language lesson from Howcast.

Transcript

How to say "Shut up" in Mandarin Chinese?

Bi` tzueiˇ. Shut up. Bi` tzueiˇ. Bi` tzueiˇ. Bi` tzueiˇ. Now you try.

Aan jing`. Be quiet. Aan jing`. Aan jing`. Aan jing`. Now you try.

Buʹ yao` jiaunˇ hwa`. Stop talking. Buʹ yao` jiaunˇ hwa`. Buʹ yao` jiaunˇ hwa`. Buʹ yao` jiaunˇ hwa`. Now you try.

Popular Categories